ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานจัดสอบและสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565

6 ม.ค. 2566 12:00 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้สนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 โดยมีศูนย์ประสานงานการจัดสอบ B-NET สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 1-12 และสนามสอบ B-NET เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting    

ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานจัดสอบและสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565

นายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมในการทดสอบ B-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 และได้อธิบายถึงปฏิทินการปฏิบัติงานและข้อมูลการสอบ การบริหารการจัดสอบ B-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการทำงานในสนามสอบ เอกสารการจัดสอบ และแนวปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ ทั้งนี้ สทศ. ได้จัดทำคู่มือการจัดสอบ B-NET ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยศูนย์ประสานงานการจัดสอบและสนามสอบสามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ สทศ. และจัดทำเอกสารจัดสอบในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้สนามสอบเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารจัดสอบ และส่งไฟล์กลับมาให้ สทศ. ผ่านระบบบริหารการจัดสอบ B-NET ได้ที่ www.niets.or.th         

ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานจัดสอบและสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565

นายภานุพงษ์ ใหม่ต๊ะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวถึง การแนะนำเกี่ยวกับการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เช่น การเตรียมความพร้อมของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การเข้าระบบ วิธีการทำแบบทดสอบ การส่งแบบทดสอบ รวมถึงให้คำแนะนำต่าง ๆ ทั้งนี้ สทศ. ได้เผยแพร่วีดิทัศน์ “การทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)” โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานจัดสอบและสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565

ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานจัดสอบและสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565

ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานจัดสอบและสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565

ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานจัดสอบและสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565

ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานจัดสอบและสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565

ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานจัดสอบและสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565

ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานจัดสอบและสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565

ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานจัดสอบและสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565