ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน

10 ธ.ค. 2558 10:06 น.

ผู้อ่าน

ตามประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ในตำแหน่ง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา และนักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา แล้วนั้น
 
บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวตามรายชื่อดังเอกสารแนบท้าย