ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบเพื่อเตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 ม.3 ด้วยระบบดิจิทัลให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

18 ม.ค. 2566 13:00 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย 

          1.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม จังหวัดเชียงใหม่

          2.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ จังหวัดสกลนคร

          3.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          4.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน จังหวัดสงขลา

          5.โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ สทศ. ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบเพื่อเตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 ม.3 ด้วยระบบดิจิทัลให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวถึงภาพรวมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) และชี้แจงให้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินการทดสอบ O-NET ด้วยระบบดิจิทัล และขอบคุณสนามสอบที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการทดสอบ O-NET ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอให้ดำเนินการจัดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ภาพ สทศ. ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบเพื่อเตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 ม.3 ด้วยระบบดิจิทัลให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

นายพัฒนา  ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และม.3 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)  ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแขม โรงเรียน ตชด. นเรศวรป่าละอู  โรงเรียน ตชด.ค็อกนิสไทยฯ โรงเรียน ตชด. บ้านชายควน และ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทั้งนี้ สทศ. ได้จัดทำคู่มือการจัดสอบ O-NET ด้วยระบบดิจิทัล และคู่มือการใช้งานระบบการทดสอบ O-NET ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  โดยขอความร่วมมือให้คณะกรรมการระดับสนามสอบ ดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าว เพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือรับชมวีดิทัศน์ “การทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)” ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

ภาพ สทศ. ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบเพื่อเตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 ม.3 ด้วยระบบดิจิทัลให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

นายจิรวิทย์  เต็มราม เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แนะนำเกี่ยวกับการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เช่น การเตรียมความพร้อมของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การเข้าระบบ วิธีการทำแบบทดสอบ การส่งแบบทดสอบ รวมถึงให้คำแนะนำต่าง ๆ ทั้งนี้ สทศ. ได้เผยแพร่วีดิทัศน์ “การทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)” โดยผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบเพื่อเตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 ม.3 ด้วยระบบดิจิทัลให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ภาพ สทศ. ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบเพื่อเตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 ม.3 ด้วยระบบดิจิทัลให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ภาพ สทศ. ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบเพื่อเตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 ม.3 ด้วยระบบดิจิทัลให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ภาพ สทศ. ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบเพื่อเตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 ม.3 ด้วยระบบดิจิทัลให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ