ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

วิธีการลงทะเบียนเข้าใช้ E-Portfolio สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศีกษา 2565

20 ม.ค. 2566 14:00 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการร่วมประชาสัมพันธ์ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ V-NET (Vocational National Educational Test) ปีการศึกษา 2565 ได้ใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
E-Portfolio เป็นระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ภายใต้ E-Workforce Ecosystem Platform เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างและเก็บโปรไฟล์ของบุคคลอย่างเป็นระบบ เพื่อเข้าสู่กลไกการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีงานทำ ทั้งนี้ E-Portfolio ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 
ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2565 จะได้รับจาก E-Portfolio บน E-Workforce Ecosystem Platform
1. สามารถเก็บประวัติข้อมูลด้านการศึกษา ผลงาน ประสบการณ์ทำงาน การฝึกอบรมต่าง ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
2. มีระบบช่วยสร้างเรซูเม่ (Resume) แบบอัตโนมัติ
3. ช่องทางการมีงานทำ ผ่านระบบจับคู่งานกับสถานประกอบการต่าง ๆ
 
วิธีการลงทะเบียน E-portfolio ทำได้ 2 วิธี
1. ใช้ E-mail ของผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2565 โดยหลังจากที่ผู้เข้ารับการทดสอบได้ทำแบบทดสอบ V-NET เสร็จแล้ว ให้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในระบบ Digital Testing และให้กรอก E-mail ไว้  หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะส่งรหัสผ่าน (Password) กลับไปยังอีเมลที่ผู้เข้ารับการทดสอบกรอกให้ไว้
2. เข้าลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ https://eportfolio.tpqi.go.th/auth/login  (หากผู้เข้ารับการทดสอบไม่ได้ปฏิบัติตามข้อ 1) โดยศึกษาวิธีการลงทะเบียนได้ตามเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือ https://www.youtube.com/watch?v=Rss2i33uqDw
3. หากพบปัญหาการเข้าใช้งานระบบ สามารถติดต่อสอบถาม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ที่ 063-373-3926 หรือไลน์ https://www.tpqi.go.th/th/contact 
ภาพ วิธีการลงทะเบียนเข้าใช้ E-Portfolio สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศีกษา 2565
 
ภาพ วิธีการลงทะเบียนเข้าใช้ E-Portfolio สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศีกษา 2565
 
ภาพ วิธีการลงทะเบียนเข้าใช้ E-Portfolio สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศีกษา 2565