ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อน "สิทธิมนุษยชนกับ สทศ." ปีงบประมาณ 2566

24 เม.ย. 2566 14:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อน สิทธิมนุษยชนกับ สทศ. ปีงบประมาณ 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน กับ สทศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย คณะกรรมการ สทศ. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สทศ. และเจ้าหน้าที่ ศูนย์เครือข่าย สทศ. เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 3501 และถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การเคารพสิทธิ การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น แก่เจ้าหน้าที่ สทศ. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการประชาชน รวมทั้งได้รับความรู้ ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และเจตนารมณ์ของสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติงานของ สทศ. และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติภารกิจของแต่ละบุคคลได้
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวกวิพันธ์ รอดคมศัลย์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน นายวชิระ นันผาด  และ นางสาวนัญรัฐ จันทสาร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ  

 

ภาพ สทศ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อน สิทธิมนุษยชนกับ สทศ. ปีงบประมาณ 2566