ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2566 ด้วยระบบดิจิทัล

25 เม.ย. 2566 13:30 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ N-NET (Non-Formal National Educational Test) ครั้งที่ 1/2566 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)  โดยมีประธานศูนย์สอบและผู้ประสานงานศูนย์สอบจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร รวม 77 ศูนย์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน กศน. และสถาบันการศึกษาทางไกล เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting 
 
ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2566 ด้วยระบบดิจิทัล
 
ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวถึงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ได้แก่ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และการให้บริการการทดสอบ ได้แก่ การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) การทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เพื่อให้ดำเนินการจัดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2566 ด้วยระบบดิจิทัล
 
นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) โดยสรุปผลการดำเนินการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2565 ด้วยระบบดิจิทัล และการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2566 ด้วยระบบดิจิทัล รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุม
ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2566 ด้วยระบบดิจิทัล
 
ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2566 ด้วยระบบดิจิทัล
ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2566 ด้วยระบบดิจิทัล
 
ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2566 ด้วยระบบดิจิทัล
 
ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2566 ด้วยระบบดิจิทัล
 
ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2566 ด้วยระบบดิจิทัล
 
ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2566 ด้วยระบบดิจิทัล