ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย 3 จังหวัด (กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และอุทัยธานี)

12 พ.ค. 2566 09:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย 3 จังหวัด (กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และอุทัยธานี)
 
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายและบรรยาย เรื่อง แนวทางและจุดเน้นคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ใน 3 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และ อุทัยธานี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรยาย เรื่อง “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้” ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาสาสมัครส่วนกลาง อาสาสมัครในพื้นที่ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ สทศ. ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย 3 จังหวัด (กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และอุทัยธานี)