ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดการประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านวัดและประเมินการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

16 พ.ค. 2566 14:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดการประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านวัดและประเมินการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องพิจารณาให้ข้อเสนอแนะกรอบการทดสอบที่ สทศ. ได้พัฒนาขึ้นโดยได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการวัดและประเมินผลเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย (1) ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน (2) ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ  นัยพัฒน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (3) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก มหาวิทยาลัยพะเยา (4) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (5) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ท้ายเรือคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (6) ดร.อดิศร สินประสงค์ ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูประถัมภ์ฯ (7) ดร.พันธ์ศรี  พลศรี นายกสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย (8) นายเอกสิทธิ์  ปิยะแสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สพฐ. (9) ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ผู้แทนนายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 3501 และถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom Meeting 
 
ภาพ สทศ. จัดการประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านวัดและประเมินการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566