ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน” รุ่นที่ 3

1 มิ.ย. 2566 13:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน” รุ่นที่ 3
 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน” รุ่นที่ 3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำผลการทดสอบไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน สำหรับการอบรมครั้งนี้  สทศ.ได้รับเกียรติจาก พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เข้าร่วม พร้อมด้วยผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 472 คน ประกอบด้วย ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายใน 3 จังหวัด ได้แก่ กาญจบุรี สุพรรณบุรี และ อุทัยธานี โดยให้แนวทางการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนรายบุคคล เพื่อนำผลการทดสอบไปวางแผนการเรียน และของสถานศึกษา ทั้ง 6 ฉบับ จำแนกตามรายสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด นอกจากนี้ มีการวิเคราะห์ผังการสร้างแบบทดสอบ การวิเคราะห์แบบทดสอบ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน