ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

5 มิ.ย. 2566 10:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนกลุยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2566 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สทศ. 3501
การประชุมฯ ได้มีการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการทบทวนคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจัดทำโครงการสำคัญและแผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทศาสตร์ชาติและแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568