ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET และ B-NET) ให้แก่ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 9 ที่ จ.อุบลราชธานี

21 ธ.ค. 2558 14:12 น.

ผู้อ่าน

           ภาพ สทศ. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET และ B-NET) ให้แก่ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 9 ที่ จ.อุบลราชธานี

          สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้บริการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม 9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 มี 35 โรงเรียน ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

          รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. และคณะ เป็นวิทยากรแบบพาคิด พาทำ พานำผล O-NET และ B-NET ไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในชั้นเรียน มีวัตถุประสงค์ดังนี้

(1) กำหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (คุณภาพผู้เรียน ตามสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่สำคัญ)

(2) ปรับปรุงพฤติกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมและวิธีการสอนของครู พฤติกรรม และวิธีการบริหารของผู้บริหารที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาได้ โดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

(3) ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (School-based assessment) ให้เชื่อมโยงและถักทอกับการทดสอบระดับชาติ (National assessment) ที่นำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรแบบครูมืออาชีพที่ไม่เพิ่มภาระครู โดยการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค )

          ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ ได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมแบบ Share and Learn ในการทำกิจกรรม 15 ใบงาน และคลิปวิดีโอ โดยมีเป้าหมายดังนี้

(1) ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ปีที่ผ่านมาจากรายงานผล O-NET และ B-NET ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 (“พิจารณาตน” แบบแข่งกับตนเอง และแบบแข่งกับเพื่อน) แล้วกำหนดเป้าหมาย วางแผน จัดอันดับความสำคัญ (Priority) ในการปรับปรุงพัฒนาในแต่ละวิชา 

(2) วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ/เงื่อนไข ที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์  ต่ำ/สูง

(3) วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่สำคัญในแต่ละมาตรฐาน แต่ละสาระ แต่ละวิชา ที่ต้องสอนให้จบและมีข้อสอบใช้สอบในชั้นเรียน (เป็นคะแนนเก็บ) ให้สอดคล้องตามผังการออกข้อสอบ (Test blueprint) ของ O-NET และ
B-NET ก่อนสอบ O-NET และ B-NET

(4) วิเคราะห์วิธี/เทคนิค การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น
ทำเป็น แก้ปัญหาได้ แล้วนำไปใช้ในชั้นเรียน ทั้งนี้ เน้นให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่าง (1) วัตถุประสงค์(Objective : O) คือ คุณภาพผู้เรียน ในตัวชี้วัด/มาตรฐาน (2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning process : L) ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ / สาระในวิชานั้นๆ ตามหลักสูตร) และ (3) การวัดและประเมินผล(Evaluation : E) เพื่อตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด แล้วนำไปปรับปรุงพัฒนาให้มีความความก้าวหน้า

(5) แต่ละโรงเรียนร่วมกันเขียนข้อสอบ ตามกลุ่มย่อย O-NET 5 กลุ่มฯ (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) และ B-NET 4 กลุ่มฯ (วิชาบาลี  วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัย) ตามตัวชี้วัดที่สำคัญในแต่ละมาตรฐานในผังการออกข้อสอบ (Test  blueprint)

ภาพ สทศ. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET และ B-NET) ให้แก่ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 9 ที่ จ.อุบลราชธานี

          ทั้งนี้ สทศ. นอกจากให้เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ แล้ว ยังให้ CD ที่บรรจุหนังสือเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ตามหลักสูตรฯ เอกสารที่ใช้ในการประชุม ผังการออกข้อสอบ (Test blueprint) รูปแบบข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบของ O-NET พร้อมคลิปวีดีโอให้แก่โรงเรียนนำไปใช้เรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมและเผยแพร่ขยายผลต่อไปอีกด้วย