ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

22 ส.ค. 2566 15:20 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2566 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ  N-NET (Non-Formal National Educational Test) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วย Paper Pencil และ Digital Testing  ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  คณะกรรมการการระดับสนามสอบการทดสอบ N-NET ด้วยระบบดิจิทัล และผู้ประสานงานการจัดสอบจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting 
 
ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 
นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย กล่าวถึงการบริหารการทดสอบ N-NET ด้วยระบบดิจิทัล บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบ โดยเน้นย้ำให้คณะกรรมการระดับสนามสอบ ปฏิบัติตามระเบียบการสอบและคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด
 
ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 
นายจิรวิทย์ เต็มราม เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำการใช้งานระบบดิจิทัล และการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล รวมถึงตอบข้อซักถามเกี่ยวกับระบบการทดสอบ  สำหรับการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566  มีกำหนดการทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 และประกาศผลสอบในวันที่ 27 กันยายน 2566 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th 
 
ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 
ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 
ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 
ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566