ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานครบรอบ 18 ปีของการจัดตั้ง สทศ.

4 ก.ย. 2566 16:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานครบรอบ 18 ปีของการจัดตั้ง สทศ.

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานครบรอบ 18 ปีของการจัดตั้ง สทศ. ภายใต้แนวคิด National Testing ในโลกยุค Disruptive Technology ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 โดยได้รับเกียรติจากองคมนตรี (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย) เป็นประธานในพิธีและมอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนและนักเรียนที่มีพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ “สูงสุด” และ “ยอดเยี่ยม” (Click ดูรายชื่อโรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับรางวัล) | ดาวน์โหลดภาพรับรางวัล | นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการเปิดตัวระบบการอบรมการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ การเสวนาวิชาการ  ณ ห้อง Mayfair Ballroom A โรงแรม เดอะ เบอเคลียร์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ภาพ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานครบรอบ 18 ปีของการจัดตั้ง สทศ.

ภาพ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานครบรอบ 18 ปีของการจัดตั้ง สทศ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานมี 3 ประการ ดังนี้ (1) รับรู้และเข้าใจการดำเนินงานและผลงานของ สทศ. (2) บทบาทและทิศทางการดำเนินงานของ สทศ. ในอนาคต และ (3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนและนักเรียนที่มีผลพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ “สูงสุด” และ “ยอดเยี่ยม” รวมทั้งได้สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญที่ผ่านมาของ สทศ. การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เช่น การพัฒนาระบบการตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบออนไลน์ การพัฒนาระบบการอบรมการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ การพัฒนาระบบการติดตามการนำผล O-NET ไปใช้ และพัฒนาระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้  การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล สทศ. ได้สร้างเครื่องมือวัดฯ สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโดยเน้นวัดสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางและศตวรรษที่ 21 การพัฒนารูปแบบการทดสอบระดับชาติ (O-NET V-NET I-NET  N-NET และ B-NET) จากรูปแบบ Paper Pencil ไปสู่การทดสอบด้วยระบบดิจิทัล เป็นต้น
 
ภาพ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานครบรอบ 18 ปีของการจัดตั้ง สทศ.
 
นายกิตติรัตน์  มังคละคีรี ประธานกรรมการ สทศ. กล่าวถึงบทบาทและทิศทางของ สทศ. โดยกล่าวว่า ในอนาคต18 ปีที่ผ่านมา สทศ. ปฏิบัติภารกิจได้ครอบคลุมตามที่กฎหมายกาหนดไว้ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งฯ รวมถึง สทศ. ได้พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการดาเนินงาน และการให้บริการอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง มาอย่างต่อเนื่อง สทศ. ได้วิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต เพื่อกาหนดทิศทางในการขับเคลื่อน สทศ. โดยจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และกำหนดกลยุทธ์ช่วงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ไว้รองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการวัดและประเมินผลในโลกยุค Disruptive Technology
 
ภาพ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานครบรอบ 18 ปีของการจัดตั้ง สทศ.
 
นอกจากนี้ ได้มีการเสวนาวิชาการ เรื่อง National Testing ในโลกยุค Disruptive Technology โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ  นัยพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้ดำเนินรายการ สำหรับผู้สนใจสามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th
 
 
ภาพ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานครบรอบ 18 ปีของการจัดตั้ง สทศ.
 
ภาพ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานครบรอบ 18 ปีของการจัดตั้ง สทศ.
 
ภาพ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานครบรอบ 18 ปีของการจัดตั้ง สทศ.
 
ภาพ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานครบรอบ 18 ปีของการจัดตั้ง สทศ.
 
ภาพ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานครบรอบ 18 ปีของการจัดตั้ง สทศ.
 
ภาพ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานครบรอบ 18 ปีของการจัดตั้ง สทศ.
 
 
ภาพ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานครบรอบ 18 ปีของการจัดตั้ง สทศ.
 
ภาพ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานครบรอบ 18 ปีของการจัดตั้ง สทศ.
 
ภาพ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานครบรอบ 18 ปีของการจัดตั้ง สทศ.