ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย" ชั้น ป.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

17 ก.ย. 2566 18:30 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจข้อสอบอัตนัย หลักการเขียนสรุปใจความสำคัญ หลักการเขียนเล่าเรื่องจากภาพ เกณฑ์การตรวจและการให้คะแนน นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทยให้สามารถนำข้อสอบรูปแบบอัตนัยไปปรับใช้ในการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน และนำไปใช้เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนวิชาภาษาไทยให้ดียิ่งขึ้น
 
ผู้เข้ารับการอบรมฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมจำนวน 219 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้
  • รุ่นที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2566 ผู้เข้ารับการอบรม 112 คน ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 
  • รุ่นที่ 2 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2566 ผู้เข้ารับการอบรม 107 คน ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566