ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

2 พ.ย. 2566 12:30 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ  N-NET (Non-Formal National Educational Test) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 217 คน ประกอบด้วย  ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร และสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด (77 จังหวัด) เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting 
 
ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 
ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวถึงการทดสอบ N-NET ปีการศึกษา 2566 ในปีนี้ N-NET ชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดสอบด้วย Paper Pencil ส่วนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ซึ่งในปีที่ผ่านมา การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สทศ. ขอขอบคุณศูนย์สอบและสนามสอบที่ดำเนินการตามคู่มือและปฏิบัติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ สทศ. ได้เผยแพร่ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ตารางสอบ ระเบียบการสอบ และวีดิทัศน์แนะนำการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล เพื่อให้นักเรียนและโรงเรียนได้เตรียมความพร้อม และได้ศึกษาขั้นตอนเกี่ยวกับการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th
 
ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 
นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย ได้สรุปผลการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมจัดการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้แก่ แต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบ จัดประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานไปยังสถานศึกษา กำกับติดตามการส่งข้อมูลนักเรียนและข้อมูลห้องเรียนของสถานศึกษา สำรวจสนามสอบสำหรับจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล  การบริหารการทดสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ สทศ. รวมทั้งแนวทางการดำเนินการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล ในช่วงท้ายได้รับฟังข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุม
 
ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 
 
ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 
ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566