ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

10 พ.ย. 2566 08:30 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

 

 

วัตถุประสงค์การสอบ

1. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจข้อสอบอัตนัย
    วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการ
    ศึกษาแห่งชาติ

2. เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รองรับการตรวจข้อสอบอัตนัยฯ

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1. เป็นครูสอนวิชาภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ

2. จบการศึกษาด้านการศึกษา (ค.บ., กษ.บ., ศศ.บ.) ในสาขาดังต่อไปนี้ ภาษาไทย, การสอนภาษาไทย, การประถมศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ

3. มีประสบการณ์การสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ปี นับตั้งแต่เริ่มสอน

4. อายุไม่เกิน 50 ปี

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมฯ :

1. ครูที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เป็นมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

2. ครูที่ผ่านการอบรมและมีผลการทดสอบหลังการอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจะได้เป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3. ครูที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

 

กำหนดการอบรม

ครั้งที่

ภูมิภาค

วันอบรม

สถานที่อบรม

1

กลาง

วันที่ 25 – 27 พ.ย. 2566

โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ กรุงเทพฯ

2

ตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 2 – 4 ธ.ค. 2566

โรงแรมเลอ แคสเซีย จ.ขอนแก่น

3

เหนือ

วันที่ 23 - 25 ธ.ค. 2566

โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

4

ใต้

วันที่ 6 – 8 ม.ค. 2567

โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

ภาพ สทศ. รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย