ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. และประธาน ทปอ. เยี่ยมสนามสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

26 ธ.ค. 2558 21:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. และประธาน ทปอ. เยี่ยมสนามสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และนายสหัส  ภัทรฐิตินันท์ ประธานคณะทำงานประจำศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง โดยมี อาจารย์สุมนา  ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559 เป็นปีแรกที่เพิ่มข้อสอบจาก 7 วิชาสามัญ เป็น 9 วิชาสามัญ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป และคณิตศาสตร์ 2 เพื่อให้คณะ/ สาขาสามารถคัดเลือกได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น ซึ่งการจัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชาในครั้งนี้ มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 217,437 คน มีสนามสอบทั่วประเทศ 152 สนาม จัดสอบทั้งหมด 2 วัน คือ วันที่ 26 และ 27 ธันวาคม 2558 มีกำหนดการประกาศผลสอบวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 สำหรับภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงความสำคัญของการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559 กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ 9 วิชาสามัญในวันนี้ และขอเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งร่วมกันใช้ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ในการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพราะจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนและผู้ปกครอง  ทั้งค่าสมัครรับตรง ค่าที่พัก และค่าเดินทาง ที่สำคัญนักเรียนจะไม่ต้องวิ่งรอกสอบหลายแห่ง  ทั้งนี้ เห็นว่าข้อสอบ 9 วิชาสามัญของ สทศ. เป็นข้อสอบที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สร้างความยุติธรรมให้แก่นักเรียน และสามารถคัดเลือกนักเรียนได้ตรงตามศักยภาพ  นอกจากนี้ ยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำ เพราะเป็นข้อสอบฉบับเดียวกันที่ใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

นายสหัส  ภัทรฐิตินันท์ ประธานคณะทำงานประจำศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ในการสอบครั้งนี้ ศูนย์สอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสนามสอบที่อยู่ในความดูแลทั้งหมด 9 สนาม ได้แก่ โรงเรียนสารวิทยา มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 9,408 คน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 9,150  โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 9,525 คน โรงเรียนหอวัง มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 7,109 คน โรงเรียนสีกัน มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 4,668 คน โรงเรียนปากเกร็ด มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 8,550 คน โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 8,756 คน โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 7,579 คน โรงเรียนวัดเขมาภิราตา มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 9,727 คน รวมจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 14,972 คน

สทศ. ขอขอบคุณศูนย์สอบ สนามสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมกันดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. และประธาน ทปอ. เยี่ยมสนามสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. และประธาน ทปอ. เยี่ยมสนามสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. และประธาน ทปอ. เยี่ยมสนามสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย