ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ สทศ. ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2024

25 ม.ค. 2567 15:00 น.

ผู้อ่าน

ขั้นตอนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) มีดังต่อไปนี้

1. นำมือถือสแกน QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง หรือ พิมพ์ชื่อลิงก์ข้างต้น ( https://itas.nacc.go.th/go/eit/0yavls) ใน Google แล้วกดค้นหา
2. เมื่อสแกน QR Code หรือกดค้นหาชื่อลิงก์ตามข้อ 1 แล้ว จะปรากฏหน้าต่างดังภาพที่ปรากฏด้านล่าง และ กรอกหมายเลขโทรศัพท์ในช่อง “ระบุหมายเลขโทรศัพท์” และ กดปุ่ม “รับรหัส OTP” ที่อยู่ด้านข้าง
 
ภาพ ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ สทศ. ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2024
 
3. นำรหัส OTP ได้รับในกล่องข้อความในมือถือ กรอกใส่ช่อง “ระบุรหัสยืนยัน” และ กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่าง เพื่อนำไปสู่หน้าต่างสำหรับตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
 
หมายเหตุ: แหล่งที่มาของ QR Code จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

ภาพ ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ สทศ. ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2024