ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. เตรียมความพร้อมตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 ในรูปแบบออนไลน์

1 ก.พ. 2567 16:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. เตรียมความพร้อมตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 ในรูปแบบออนไลน์
 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เตรียมความพร้อมตรวจข้อสอบอัตนัยรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “Anywhere Anytime” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน  ชิดชอบ) โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รูปแบบออนไลน์” เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 234 คน กลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยจากสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษาเมืองพัทยา สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “การตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทยของ สทศ.” เพื่อพัฒนาสู่การตรวจในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting     
 
เนื้อหาในการอบรม
  • “มาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัยรูปแบบออนไลน์"  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อํานวยการ สทศ.
  • “แนวปฏิบัติการตรวจข้อสอบอัตนัย”   โดย ดร.ทรายทอง  พวกสันเทียะ รองผู้อำนวยการ สทศ. 
  • “การใช้โปรแกรมการตรวจข้อสอบอัตนัยด้วยรูปแบบออนไลน์”  โดย นายไตรเทพ  สิริสัณห์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  •  “ฝึกปฏิบัติการตรวจข้อสอบอัตนัยรูปแบบออนไลน์”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุคนธรัตน์  สร้อยทองดี  อาจารย์เพ็ญพิชญา เพ็งศรี มูฮาเน่น  ดร.สุภัทร   แก้วพัตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์

ภาพ สทศ. เตรียมความพร้อมตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 ในรูปแบบออนไลน์