ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

โครงการส่งเสริมการนำผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนการยกระดับการเรียนการสอน

14 ก.พ. 2567 11:39 น.

ผู้อ่าน

หลักการและเหตุผล

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ในฐานะหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ประเมินผลการจัดการศึกษาและจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่เป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนที่รัฐจะต้องจัดให้ทั่วถึงนั้นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและใช้เป็นข้อมูลแสดงระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศว่าการจัดการศึกษาของแต่ละสถานศึกษามีคุณภาพเท่าเทียมกัน ซึ่ง สทศ. ได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเพื่อวัดความรู้ ความคิดรวบยอดและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การทดสอบ O-NET เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน อ้างอิงตามสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สทศ. เริ่มดำเนินการจัดการทดสอบ O-NET ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2548 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2550 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา

หลังการทดสอบ O-NET สทศ. จะมีการรายงานผลการทดสอบ O-NET 6 ระดับคือ 1) รายบุคคล 2) โรงเรียน 3) เขตพื้นที่การศึกษา 4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 5) สำนักงานศึกษาธิการภาค และ 6) ประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษานำสารสนเทศจากใบรายงานผลการทดสอบไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สทศ. ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมการนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการยกระดับการจัดการเรียนการสอน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างการรับรู้การนำผลการทดสอบ O-NET ไปเป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนการยกระดับการเรียนการสอนให้ครู ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการทดสอบ O-NET และการนำผลสอบไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียน

 2. ใช้ข้อมูลและสารสนเทศจากใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ได้ถูกต้อง และสามารถนำผลการทดสอบไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนการยกระดับการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. ผู้บริหารและครูได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการทดสอบไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในปีถัดไป

2. ครูและผู้บริหารสถานศึกษาทราบจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาจำแนกรายสาระ รายมาตรฐานการเรียนรู้และรายตัวชี้วัด เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

3. ผู้บริหารระดับสูงสามารถนำผลการทดสอบ O-NET มากำหนดนโยบายคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และนำสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในนโยบายระดับประเทศ

 

แนวทางการดำเนินการ

ภาพ โครงการส่งเสริมการนำผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนการยกระดับการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการอบรม