ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ร่วมกับ สปส. ในการอบรมพัฒนาบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม หัวข้อ "หลักพื้นฐานในการออกข้อสอบและมาตรฐานเกี่ยวกับการทดสอบ วัดผล พร้อมการประยุกต์ใช้กับประเภทข้อสอบบนระบบ HRD"

13 พ.ค. 2567 15:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ร่วมกับ สปส. ในการอบรมพัฒนาบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม หัวข้อ หลักพื้นฐานในการออกข้อสอบและมาตรฐานเกี่ยวกับการทดสอบ วัดผล พร้อมการประยุกต์ใช้กับประเภทข้อสอบบนระบบ HRD
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) เป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เรื่อง “หลักพื้นฐานในการออกข้อสอบและมาตรฐานเกี่ยวกับการทดสอบ วัดผล พร้อมการประยุกต์ใช้กับประเภทข้อสอบบนระบบ HRD” เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำข้อสอบ เพื่อวัดผลการเรียนรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานได้ตามมาตรฐานสากล โดยมีผู้บริหารและบุคลากร สปส. เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 3501 และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Meeting