ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ให้บริการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET และ B-NET) ให้แก่ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 1 ที่ จ.นครปฐม

14 ม.ค. 2559 15:40 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ให้บริการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET และ B-NET) ให้แก่ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 1 ที่ จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้บริการยกระดับคุณภาพการศึกษาในโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัดโดยสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 โดยมี พระมหาวิจิตร กลยาณจิตโต ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งงานจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

ภาพ สทศ. ให้บริการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET และ B-NET) ให้แก่ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 1 ที่ จ.นครปฐม

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การนำผลการสอบ O-NET และ B-NET สู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน” กล่าวว่า การนำผล O-NET และ B-NET ไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในชั้นเรียนแบบครูมืออาชีพที่ไม่เพิ่มภาระครู โดยการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญให้ผู้สอนดำเนินการดังนี้

            (1) กำหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (คุณภาพผู้เรียนตามสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่สำคัญ)

            (2) ปรับปรุงพฤติกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมและวิธีการสอนของครู พฤติกรรม และวิธีการบริหารของผู้บริหารที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาได้ โดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            (3) ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (School-based assessment) ให้เชื่อมโยงและถักทอกับการทดสอบระดับชาติ (National assessment) ที่นำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตร

          ในการอบรมฯ เน้นการพาคิด พาทำ และพานำไปใช้ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมแบบ Share and Learn จากใบงานทำกิจกรรม 15 กิจกรรม พร้อม CD ที่บรรจุเอกสารที่ใช้และคลิปวีดีโอ เพื่อนำไปขยายผลในสถานศึกษาแก่ครูทุกคน มีเป้าหมายดังนี้

            (1) ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ปีที่ผ่านมาจากรายงานผล O-NET และ B-NET ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 5 และ
ฉบับที่ 6 (“พิจารณาตน” แบบแข่งกับตนเอง และแบบแข่งกับเพื่อน) แล้วกำหนดเป้าหมาย วางแผน จัดอันดับความสำคัญ (Priority) ในการปรับปรุงพัฒนาในแต่ละวิชา 

            (2) วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ/เงื่อนไข ที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ต่ำ/สูง

            (3) วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่สำคัญในแต่ละมาตรฐาน แต่ละสาระ แต่ละวิชา ที่ต้องสอนให้จบและมีข้อสอบใช้สอบในชั้นเรียน (เป็นคะแนนเก็บ) ให้สอดคล้องตามผังการออกข้อสอบ (Test blueprint) ของ O-NET และB-NET ก่อนสอบ O-NET และ B-NET

            (4) วิเคราะห์วิธี/เทคนิค การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น
ทำเป็น แก้ปัญหาได้ แล้วนำไปใช้ในชั้นเรียน ทั้งนี้ เน้นให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่าง (1) วัตถุประสงค์(Objective : O) คือ คุณภาพผู้เรียน ในตัวชี้วัด/มาตรฐาน (2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning process : L) ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ / สาระในวิชานั้นๆ ตามหลักสูตร) และ (3) การวัดและประเมินผล(Evaluation : E) เพื่อตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด แล้วนำไปปรับปรุงพัฒนาให้มีความความก้าวหน้า

            (5) แต่ละโรงเรียนร่วมกันเขียนข้อสอบ ตามกลุ่มย่อย O-NET 5 กลุ่มฯ (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) และ B-NET 4 กลุ่มฯ (วิชาบาลี วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัย) ตามตัวชี้วัดที่สำคัญในแต่ละมาตรฐานในผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint)

            นอกจากนี้  ยังมีการบรรยายในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมก่อนทดสอบวิชาพระพุทธศาสนา (วิชาพุทธประวัติ วิชาธรรม วิชาวินัย และวิชาภาษาบาลี” โดย พระมหาวิจิตร กลยาณจิตโต และคณะ สำหรับการสอบ B-NET ปีการศึกษา 2558 จัดสอบวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 และประกาศผลสอบวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ทางเว็บไซต์ สทศ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. ให้บริการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET และ B-NET) ให้แก่ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 1 ที่ จ.นครปฐม