ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ทปอ.จี้ศธ.ยกเลิกใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

23 ก.พ. 2559 11:14 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ทปอ.จี้ศธ.ยกเลิกใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

วันนี้ (21 ก.พ.) ที่มหาวิทยาลัยมหิดล(มม.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ทปอ.เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เนื่องจากเกณฑ์ดังกล่าวมีการกำหนดรายละเอียดมากเกินไป เช่น มีการกำหนดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิตรงกับรายวิชาที่สอน เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย อีกทั้งปัจจุบันเทคโนโลยี ความรู้ และนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่การรับทราบหลักสูตรต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใช้เวลานานมาก ดังนั้นตนจะนำเรื่องนี้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง สกอ. และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ว่าการยกเลิกประกาศดังกล่าวสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และขัดกับข้อกฎหมายใดๆ หรือไม่ แต่ทั้งนี้หากยกเลิกประกาศดังกล่าวแล้ว ก็จะต้องหาเกณฑ์ใหม่ที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมาใช้แทน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ส่วนข้อกังวลว่า การยกเลิกประกาศดังกล่าวจะทำให้มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรมากจนเฟ้อนั้น ตนไม่กังวล ซึ่งหากหลักสูตรใดไม่มีคุณภาพ สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ อย่างไรก็ตามตนเห็นว่าเกณฑ์ใหม่ที่จะประกาศใช้แทนนั้น ต้องมีระบบรองรับเพื่อป้องกันปัญหาหลักสูตรเฟ้อด้วย ซึ่งตนยังไม่ให้คำตอบ แต่เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบก็จะเป็นแนวทางป้องกันทางหนึ่ง เช่น การเปิดเผยจำนวนบัณฑิตที่มีงานทำของมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือ การมีกระบวนการร้องเรียนที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว เช่น เมื่อพบหลักสูตรไม่มีคุณภาพก็ปิดในเวลาอันรวดเร็ว และแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนได้ทันท่วงที

ด้าน ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี มม. ในฐานะประธาน ทปอ. กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีความคล่องตัวและอิสระทางวิชาการ แต่เข้าใจว่าที่ผ่านมา สกอ. และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยังไม่เข้าใจบทบาทตัวเอง ทั้งที่ตามหลักการแล้วทั้งสองหน่วยงานควรต้องดูที่ผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา มากกว่าดูที่กระบวนการ และปัจจุบันการเรียนการสอนแต่ละสาขาก็มีการบูรณาการข้ามศาสตร์แลกเปลี่ยน อาจารย์แต่ละคณะ ซึ่งหากดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด ก็จะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวได้ และเท่าทีดูมีหลายหลักสูตรต้องปิดตัวลงมากมาย โดยที่ มม.ก็มีมากกว่า 100 หลักสูตรจากหลักสูตรที่มีทั้งหมดประมาณ 300-400 หลักสูตร ทั้งนี้ได้ขอให้ รมช.ศึกษาธิการ เร่งดำเนินการพิจารณาเรื่องนี้ และให้คำตอบภายใน 1 เดือน เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้เตรียมความพร้อมในการจัดหลักสูตร และรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 อีกทั้งเรื่องนี้ยังเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายนอก และภายใน จึงต้องให้มีความชัดเจนโดยเร็ว.“

 

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/381152