ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

“บิ๊กหนุ่ย”เซ็นคำสั่งตั้งศึกษาธิการภาคแล้ว

24 มี.ค. 2559 17:50 น.

ผู้อ่าน

ภาพ “บิ๊กหนุ่ย”เซ็นคำสั่งตั้งศึกษาธิการภาคแล้ว

วันนี้ (23 มี.ค.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสวุรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.389/2559 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ เพื่อให้งานการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการ ศธ.ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค(ศธภ.) 1 นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการศธ.ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ.2 นางจินตนา มีแสงพราว รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ.3 นายกฤตชัย อรุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการศธ. ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ.4 นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฎิบัติหน้าที่ ศธภ.5 นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(กช.) ปฎิบัติหน้าที่ศธภ.6 นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการ ศธ.ปฎิบัติหน้าที่ศธภ.7 นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการศธ. ปฎิบัติหน้าที่ศธภ.8 นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการ ศธ. ปฎิบัติหน้าที่ศธภ.9 นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการศธ.ปฎิบัติหน้าที่ศธภ.10 นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ปฎิบัติน้าที่ศธภ.11 นายประเสริฐ หอมดี รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ปฎิบัติหน้าที่ศธภ.12 นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการศธ.ปฎิบัติหน้าที่ศธภ.13 .นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการศธ.ปฎิบัติหน้าที่ศธภ.14 นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการศธ.ปฎิบัติหน้าที่ศธภ.15 น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัด ศธ.ปฎิบัติหน้าที่ศธภ.16 นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการศธ.ปฎิบัติหน้าที่ศธภ.17 และ น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.ปฎิบัติหน้าที่ศธภ.18

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่สป.390 /2559 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการปฎิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค ดังนี้ นายนิธิบดี เที่ยงวรรณกานต์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สป. ปฎิบัติหน้าที่รองศธภ.1 นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สป.ปฎิบัติหน้าที่รองศธภ. 2 นายธีรวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)6 ปฎิบัติหน้าที่รองศธภ.3 นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ นักวิชาการเชี่ยวชาญ สป. ปฎิบัติหน้าที่รองศธภ. 4 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ ผอ.สพม.10 ปฎิบัติหน้าที่รองศธภ. 5 นายพัฒนา ชมเชย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สป. ปฎิบัติหน้าที่รองศธภ. 6 นายสมพร ฉั่วสกุล นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สป.ปฎิบัติหน้าที่รองศธภ. 7 นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สป.ปฎิบัติหน้าที่รองศธภ. 8 นายสมบูรณ์ อรุณพงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สป.ปฎิบัติหน้าที่รองศธภ.9 นายประหยัด พิมพา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สป.ปฎิบัติหน้าที่รองศธภ.10 นายเสถียร แสนอุบล ผอ.สพม.23 ปฎิบัติหน้าที่รองศธภ.11 นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.25 ปฎิบัติหน้าที่รองศธภ.12 นายสำเภา สมบูรณ์ นักวิชาการเชี่ยวชาญ สป.ปฎิบัติหน้าที่รองศธภ. 13 นายสมเกียรติ แถวไธสง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สป. ปฎิบัติหน้าที่รอง ศธภ.14 นายประเทือง ทรัพย์เกิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สป. ปฎิบัติหน้าที่รองศธภ.15 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผอ.สพม.36 ปฎิบัติหน้าที่รองศธภ.16 นายวีระ เมือง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สป. ปฎิบัติหน้าที่รองศธภ.17 นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ผอ.สพม.41 ปฎิบัติหน้าที่รองศธภ. 18

นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ ยังได้ลงนามในประกาศ ศธ. เรื่องจัดตั้งสำนักงาน ศธภ. สำนักงานปลัด ศธ. อาศัยอำนาจของคำสั่ง คสช.ที่ 11/2559 เรื่องการบริหารงานราชการของ ศธ.ในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มี.ค.2559 ดังนี้ สำนักงาน ศธภ.1 ตั้งอยู่ที่จังหวัด(จ.) ปทุมธานี รับผิดชอบพื้นที่จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา และจ.สิงห์บุรี สำนักงาน ศธภ. 2 ตั้งอยู่จ.ลพบุรรี รับผิดชอบพื้นที่จ.ชัยนาท จ.ลพบุรี จ.สิงห์บุรี และจ.อ่างทอง สำนักงาน ศธภ.3 ตั้งอยู่จ.ฉะเชิงเทรา รับผิดชอบพื้นที่จ.ฉะเชิงเทรา จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.สมุทรปราการ และจ.สระแก้ว สำนักงาน ศธภ.4 ตั้งอยู่ที่จ.ราชบุรี รับผิดชอบพื้นที่จ.กาญจนบุรี จ.นครปฐม จ.ราชบุรี และจ.สุพรรณบุรี สำนักงาน ศธภ.5 ตั้งอยู่ที่จ.เพชรบุรี รับผิดชอบพื้นที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี จ.สมุทรสงคราม และจ.สมุทรสาคร สำนักงาน ศธภ.6 ตั้งอยู่ที่จ.สงขลา รับผิดชอบพื้นที่จ.ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง และจ.สุราษฎร์ธานี สำนักงาน ศธภ.7 ตั้งอยู่ที่จ.ภูเก็ต รับผิดชอบพื้นที่จ.กระบี่ จ.ตรัง จ.พังงาน จ.ภูเก็ต และจ.ระนอง สำนักงาน ศธภ.8 ตั้งอยู่ที่จ.ยะลา รับผิดชอบพื้นที่จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.สงขลา และจ.สตูล สำนักงาน ศธภ.9 ตั้งอยู่ที่จ.ชลบุรี รับผิดชอบพื้นที่จ.จันทบุรี จ.ชลบุรี จ.ตราด และจ.ระยอง สำนักงาน ศธภ.10 ตั้งอยู่ที่จ.อุดรธานี รับผิดชอบพื้นที่จ.บึงกาฬ จ.เลย จ.หนองคาย จ.หนองบัวลำภู และจ.อุดรธานี สำนักงาน ศธภ.11 ตั้งอยู่ที่จ.สกลนคร รับผิดชอบพื้นที่จ.นครพนม จ.มุกดาหาร และจ.สกลนคร สำนักงาน ศธภ.12 ตั้งอยู่ที่จ.ขอนแก่น รับผิดชอบพื้นที่จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม และจ.ร้อยเอ็ด สำนักงาน ศธภ.13 ตั้งอยู่ที่จ.อุบลราชธานี รับผิดชอบพื้นที่จ.ยโสธร จ.ศรีสะเกษ จ.อำนาจเจริญ และจ.อุบลราชธานี สำนักงาน ศธภ.14 ตั้งอยู่ที่จ.นครราชสีมา รับผิดชอบพื้นที่จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ และจ.สุรินทร์ สำนักงาน ศธภ.15 ตั้งอยู่ที่จ.เชียงใหม่ รับผิดชอบพื้นที่จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลำปาง และจ.ลำพูน สำนักงาน ศธภ.16 ตั้งอยู่ที่จ.เชียงราย รับผิดชอบพื้นที่จ.เชียงราย จ.น่าน จ.พะเยา และจ.แพร่ สำนักงาน ศธภ. 17 ตั้งอยู่ที่จ.พิษณุโลก รับผิดชอบพื้นที่จ.ตา กจ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.สุโขทัย และจ.อุตรดิตถ์ และสำนักงาน ศธภ.18 ตั้งอยู่ที่จ.กำแพงเพชร รับผิดชอบพื้นที่จ.กำแพงเพชร จ.นครสวรรค์ จ.พิจิตร และจ.อุทัยธานี

 

ที่มา : เดลินิวส์