ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

11 เม.ย. 2559 16:42 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาการประเมินสมรรถนะ  และพัฒนาข้อสอบและเครื่องมือการประเมินสมรรถนะ  ร่วมมือในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งการร่วมมือในระบบและกระบวนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  เพื่อให้การรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมในการดำเนินการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
 
ภาพ สทศ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   ภาพ สทศ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ