ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

คลอดประกาศทดสอบอังกฤษเด็กมหา’ลัย

20 เม.ย. 2559 14:19 น.

ผู้อ่าน

ภาพ คลอดประกาศทดสอบอังกฤษเด็กมหา’ลัย
 
วันนี้ (20 เม.ย.) รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธาน กกอ. ได้ลงนามในประกาศ กกอ. เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล และรมว.ศึกษาธิการ โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทำนโยบาย และเป้าหมายการยกระดับภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ ทั้งนี้การดำเนินการต้องมีตัวชี้วัด และการประเมินผลที่ชัดเจนด้วย นอกจากนี้ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อเปิดโอกาส และจูงใจให้นิสิต นักศึกษา พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง 
 
รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดให้นิสิต นักศึกษาทุกคน ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้น หรือที่เห็นสมควรจะนำมาใช้วัดประสิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น เพื่อให้ทราบระดับความสามารถของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน และสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณานำผลการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผลการศึกษา หรือจัดทำเป็นประกาศนียบัตร ซึ่งจะเป็นการบันทึกระดับความสามารถ ไม่ได้ระบุว่าสอบได้หรือตก ทั้งนี้ให้เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ส่วนจะเริ่มที่นิสิต นักศึกษาชั้นปีใด ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยต้องทำความเข้าใจ และแจ้งให้นิสิต นักศึกษาทราบต่อไป แต่ส่วนตัวมองว่าน่าจะเป็นนิสิต นักศึกษาชั้นปี 1 ที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2559 
 
ต่อข้อถามว่า ประกาศดังกล่าวจะมีเสียงคัดค้านเหมือนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษาหรือ ยูเน็ต หรือไม่ รศ.นพ.สรนิต กล่าวว่า กลัวแต่เสียงคัดค้าน ก็คงไม่ต้องทำสิ่งใดแล้ว เชื่อว่าทุกคนเข้าใจดี เพราะภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญ และมีความจำเป็น.
 
 
อ่านต่อที่ : เดลินิวส์