ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับตรง ม.บูรพา เพิ่ม!!

มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 และรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 โดยให้ผู้สมัครสามารถตรวจสอบประกาศได้ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th
 
* สำหรับผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่ประกาศไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ให้มาสอบสัมภาษณ์ทุกคน ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ตามท้ายประกาศเดิม
 
(ให้ตรวจสอบประกาศในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพื่อยืนยันสาขาวิชาที่ได้และสถานที่สอบสัมภาษณ์อีกครั้ง)