ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “การนำผลสอบ O-NET ไปยกระดับคุณภาพการศึกษา” งานประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

1 มิ.ย. 2559 18:06 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผอ.สทศ. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “การนำผลสอบ O-NET ไปยกระดับคุณภาพการศึกษา” งานประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2559  (จำนวน 535 คน : สำหรับสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนบน) และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 -27 พฤษภาคม 2559 (จำนวน 445 คน : สำหรับสมาชิกภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคใต้) ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ 

          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การนำผลสอบ O-NET ไปยกระดับคุณภาพการศึกษา” กล่าวว่า ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” สู่การเรียนการสอน และ ได้เน้นให้ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนแบบยึดหลัก “สุ จิ ปุ ลิ”  ตลอดจนในการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงของแต่ละองค์ประกอบของกระบวนการจัดการศึกษา (OLE) คือ O (Objective) หมายถึง จุดมุ่งหมายของการศึกษา คุณภาพของผู้เรียน แผนการสอน แผนการวัดและประเมินผลผู้เรียน , L (Learning) หมายถึง การเรียนการสอน เน้นให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และ E (Evaluation) หมายถึง การวัดและประเมินผล โดยเน้น Formative Assessment (การประเมินผลย่อย) และ Summative Assessment (การประเมินผลรวบยอด)

          สทศ. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงแนวทางในการนำผลสอบ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารของผู้บริหาร และการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ตามนโยบายที่ต้นสังกัดกำหนดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนแบบครูมืออาชีพควบคู่กับการปฏิบัติงานประจำวัน โดยมี 4 ข้อสำคัญ ดังนี้

          1. จัดทำแบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา (ปพ.5) ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

          2. สามารถเขียนข้อสอบได้ตรงตามคุณภาพผู้เรียนที่กำหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ ตลอดจนตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รองรับการทดสอบระดับชาติและนานาชาติ

          3. สามารถแปลผลข้อมูลและสารสนเทศของการทดสอบได้ถูกต้องในภาพรวมและรายบุคคล รายกลุ่มสาระ รายมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเฉพาะครู ให้นำผลสอบ O-NET รายบุคคล และใน ปพ.1 ให้นักเรียนเห็นประโยชน์การทดสอบระดับชาติ

          4. นำข้อมูลและสารสนเทศของผลสอบ O-NET ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแบบ PDCA (Plan-Do-Check-Action)

          นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้แนะถึงวิธีการนำ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน โดยการนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ไปใช้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยเฉพาะการนำใบรายงานผล O-NET ฉบับที่ 2 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้, ฉบับที่ 5 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้, ฉบับที่ 6 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามรายวิชา ไปวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

          ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. จะเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การนำผลสอบ O-NET ไปยกระดับคุณภาพการศึกษา” (สำหรับรุ่นที่ 2 : สมาชิกภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคใต้) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ  

ภาพ ผอ.สทศ. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “การนำผลสอบ O-NET ไปยกระดับคุณภาพการศึกษา” งานประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

ภาพ ผอ.สทศ. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “การนำผลสอบ O-NET ไปยกระดับคุณภาพการศึกษา” งานประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย