ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

การจัดสอบ

วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560

ผู้อ่าน

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่  3/2559 เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2559  เห็นชอบกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา  2560  โดยกำหนดการรับสมัครสอบ  การทดสอบ และการประกาศผลสอบวิชาสามัญ  9  วิชา  ดังนี้

กิจกรรม กำหนดการ
รับสมัครสอบ 5 – 24 ตุลาคม 2559
วันสอบ 24 – 25 ธันวาคม 2559
ประกาศผลสอบ 25  มกราคม  2560

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ