ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ให้บริการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET และ B-NET) ให้แก่โรงเรียนวัดโสภณวรคุณวิทยา (วัดดอนไชย) จังหวัดตาก

4 ก.ค. 2559 17:58 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ให้บริการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET และ B-NET) ให้แก่โรงเรียนวัดโสภณวรคุณวิทยา (วัดดอนไชย) จังหวัดตาก
 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559  รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การนำผลการสอบ O-NET และ B-NET สู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน” ให้แก่พระภิกษุและสามเณร จากโรงเรียนวัดโสภณวรคุณวิทยา (วัดดอนไชย) ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตั้งอยู่ที่วัดดอนไชย ถนนประสาทวิถี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก)
 
ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า การนำผล O-NET และ B-NET ไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในชั้นเรียนแบบครูมืออาชีพที่ไม่เพิ่มภาระครู โดยการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) มีวัตถุประสงค์สำคัญให้ผู้สอนดำเนินการ ดังนี้
            (1) กำหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (คุณภาพผู้เรียนตามสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่สำคัญ)
            (2) ปรับปรุงพฤติกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมและวิธีการสอนของครู พฤติกรรม และวิธีการบริหารของผู้บริหารที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาได้ โดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
            (3) ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (School-based assessment) ให้เชื่อมโยงและถักทอกับการทดสอบระดับชาติ (National assessment) ที่นำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตร
 
นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้แนะนำให้สถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน เข้าไปตรวจสอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบ เช่น เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) ฯลฯ ได้ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
                                                                                     
           
ภาพ สทศ. ให้บริการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET และ B-NET) ให้แก่โรงเรียนวัดโสภณวรคุณวิทยา (วัดดอนไชย) จังหวัดตาก