ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ที่จังหวัดเชียงใหม่ ย้ำให้ศูนย์สอบและสนามสอบปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

6 ก.ค. 2559 17:51 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ที่จังหวัดเชียงใหม่ ย้ำให้ศูนย์สอบและสนามสอบปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ กับ การจัดการทดสอบ N-NET” โดยกล่าวว่า การสอบ N-NET เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ซึ่ง สทศ. ดำเนินการจัดสอบ N-NET ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 5 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานการบริหารการทดสอบ, มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ, มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ , มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล , มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้
 
ดังนั้น การสอบ N-NET นับเป็นการสอบที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน โดย สทศ. ใช้หลักการมีส่วนร่วมทั้งระดับ สทศ. ระดับศูนย์สอบ ระดับ กศน. พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ศูนย์สอบและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดข้อร้องเรียน/เสียงสะท้อน เพิ่มความโปร่งใส ให้ความยุติธรรม รวมทั้งให้การบริหารการทดสอบแต่ละสนามสอบได้มาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส สร้างความเท่าเทียมกันในทุกสนามสอบ 
 
 ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ที่จังหวัดเชียงใหม่ ย้ำให้ศูนย์สอบและสนามสอบปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 
นายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ N-NET ปีการศึกษา 2559 กล่าวว่า สทศ. จัดสอบ N-NET ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 21 สิงหาคม 2559 (สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในเดือนตุลาคม 2559) และครั้งที่ 2 สอบวันที่ 21 มกราคม 2560 (สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2560) โดยมีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบในการบริหารการจัดสอบ รวม 77 ศูนย์สอบ
 
นอกจากนี้ ยังได้สรุปการจัดสอบ N-NET ในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งปฏิทินปฏิบัติงานของ สทศ. ศูนย์สอบ และสถานศึกษา รวมถึงเน้นย้ำให้โรงเรียน / สถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ก่อนที่สถานศึกษาจะส่งรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ N-NET ในปีการศึกษา 2559 
 
ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ที่จังหวัดเชียงใหม่ ย้ำให้ศูนย์สอบและสนามสอบปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ที่จังหวัดเชียงใหม่ ย้ำให้ศูนย์สอบและสนามสอบปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด