ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายแนวทางการจัดสอบ O-NET และ B-NET ปีการศึกษา 2559” ให้แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 จ.เชียงใหม่

8 ก.ค. 2559 15:32 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายแนวทางการจัดสอบ O-NET และ B-NET ปีการศึกษา 2559” ให้แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 จ.เชียงใหม่
 
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายแนวทางการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET , B-NET ประจำปีการศึกษา 2559” ให้แก่คณะผู้บริหาร วิชาการ และคณะครูจากสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า การนำผล O-NET และ B-NET ไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในชั้นเรียนแบบครูมืออาชีพที่ไม่เพิ่มภาระครู โดยการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) มีวัตถุประสงค์สำคัญให้ผู้สอนดำเนินการ ดังนี้
 
(1) กำหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (คุณภาพผู้เรียนตามสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่สำคัญ)
(2) ปรับปรุงพฤติกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมและวิธีการสอนของครู พฤติกรรม และวิธีการบริหารของผู้บริหารที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาได้ โดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(3) ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (School-based assessment) ให้เชื่อมโยงและถักทอกับการทดสอบระดับชาติ (National assessment) ที่นำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตร
 
นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้บรรยายในรูปแบบพาคิด. พาทำ พานำผลการทดสอบ O-NET และ B-NET ไปใช้วางแผนปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยมุ่งให้ผลสอบ O-NET และ B-NET ปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแบบครูมืออาชีพ
 
สำหรับกำหนดการสอบ B-NET ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559 ดำเนินการจัดสอบในวันที่ 28 มกราคม 2560 และประกาศผลสอบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th 
 
 
ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายแนวทางการจัดสอบ O-NET และ B-NET ปีการศึกษา 2559” ให้แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 จ.เชียงใหม่ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายแนวทางการจัดสอบ O-NET และ B-NET ปีการศึกษา 2559” ให้แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 จ.เชียงใหม่