ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.เชียงใหม่ แนะการเตรียมความพร้อมในการสอบอัตนัย O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย (ไม่เกิน 20%)

8 ก.ค. 2559 15:54 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.เชียงใหม่ แนะการเตรียมความพร้อมในการสอบอัตนัย O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย (ไม่เกิน 20%)
 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีตัวแทนศูนย์สอบจากภาคเหนือตอนบนจาก 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน รวม 35 ศูนย์สอบ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. ประธานเปิดการประชุมและบรรยาย เรื่อง “ลดข้อร้องเรียน เพิ่มความโปร่งใส ให้ความยุติธรรม สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่” กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2559 โดยขอให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด และร่วมมือกันทำให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความยุติธรรมและโปร่งใส เป็นการสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว”  
 
นอกจากนี้ ได้แนะนำแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เตรียมพร้อมรับการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระภาษาไทย (สาระการเขียน) ชั้น ป.6 ด้วยข้อสอบอัตนัยแบบเขียนตอบ (ไม่เกิน 20%) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีการนำรูปแบบข้อสอบอัตนัยมาใช้ในการทดสอบวิชาดังกล่าวเป็นปีแรก
 
ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.เชียงใหม่ แนะการเตรียมความพร้อมในการสอบอัตนัย O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย (ไม่เกิน 20%)
 
นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงภาพรวมของการดำเนินการจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ในปีที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำให้ศูนย์สอบและโรงเรียนให้ความสำคัญในปฏิทินการดำเนินงาน เช่น การส่งข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา  ปรับข้อมูลโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ฯลฯ  นอกจากนี้ ยังได้แจ้งปฎิทินการทำงานและบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับ สทศ./ระดับศูนย์สอบ/ ระดับสนามสอบ/กรรมการคุมสอบ รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ O-NET เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สำหรับวันสอบและวันประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ดังนี้
  • O-NET ป.6 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560   ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2560
  • O-NET ม.3 สอบวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2560
  • O-NET ม.6 สอบวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลสอบวันที่ 20 มีนาคม 2560
ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.เชียงใหม่ แนะการเตรียมความพร้อมในการสอบอัตนัย O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย (ไม่เกิน 20%)ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.เชียงใหม่ แนะการเตรียมความพร้อมในการสอบอัตนัย O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย (ไม่เกิน 20%)