ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ให้บริการ “การนำผลสอบไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 จ.พิษณุโลก

8 ก.ค. 2559 16:35 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ให้บริการ “การนำผลสอบไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 จ.พิษณุโลก
 
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ร่วมกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการอบรม “ชี้แจงนโยบายแนวทางการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ B-NET ประจำปีการศึกษา 2559” ณ โรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การนำผลการทดสอบไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” โดยกล่าวว่า การนำผล O-NET และ B-NET ไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในชั้นเรียนแบบครูมืออาชีพที่ไม่เพิ่มภาระครู โดยการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) มีวัตถุประสงค์สำคัญให้ผู้สอนดำเนินการ ดังนี้
 
(1) กำหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (คุณภาพผู้เรียนตามสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่สำคัญ)
(2) ปรับปรุงพฤติกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมและวิธีการสอนของครู พฤติกรรม และวิธีการบริหารของผู้บริหารที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาได้ โดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(3) ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (School-based assessment) ให้เชื่อมโยงและถักทอกับการทดสอบระดับชาติ (National assessment) ที่นำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตร
 
นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้บรรยายในรูปแบบพาคิด. พาทำ พานำผลการทดสอบ O-NET และ B-NET ไปใช้วางแผนปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยมุ่งให้ผลสอบ O-NET และ B-NET ปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแบบครูมืออาชีพอีกด้วย
 
ภาพ สทศ. ให้บริการ “การนำผลสอบไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 จ.พิษณุโลก
ภาพ สทศ. ให้บริการ “การนำผลสอบไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 จ.พิษณุโลก