ค่าสถิติพื้นฐานและตารางแสดงจำนวนและร้อยละตามช่วงคะแนนของการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2555 จำแนกตามรายวิชา

ค่าสถิติพื้นฐานและตารางแสดงจำนวนและร้อยละตามช่วงคะแนนของการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2555 จำแนกตามรายวิชา

 

ดาวน์โหลด