ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ค่าสถิติพื้นฐานและตารางแสดงจำนวนและร้อยละตามช่วงคะแนนของการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2555 จำแนกตามรายวิชา

3 ก.ย. 2555 13:35 น.

ผู้อ่าน

ค่าสถิติพื้นฐานและตารางแสดงจำนวนและร้อยละตามช่วงคะแนนของการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2555 จำแนกตามรายวิชา