ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET จาก 7 จังหวัดภาคใต้

12 ก.ค. 2559 16:54 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET จาก 7 จังหวัดภาคใต้
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ให้แก่ตัวแทนศูนย์สอบจาก 7 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล พัทลุง และปัตตานี รวมจำนวน 96 คน ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมหรรษา เจ บี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยาย เรื่อง “ลดข้อร้องเรียน เสียงสะท้อน เพิ่มความโปร่งใส ให้ความยุติธรรม สอดคล้องโครงสร้างใหม่” กล่าวว่า  สทศ.มุ่งพัฒนาให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการนำผล O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งภายหลังการประกาศผลสอบ O-NET โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดใบรายงานผล O-NET ฉบับที่ 1 – 6 เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 
ปัจจุบัน สทศ. ได้เปิดเผยข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET โดยศูนย์สอบสามารถประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนและครูดาวน์โหลดข้อสอบ เพื่อนำประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนได้
 
สำหรับการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 สทศ. สนับสนุนให้ศูนย์สอบทำวิจัยการบริหารการจัดสอบว่า ดำเนินงานและบริหารการทดสอบอย่างไร เพื่อให้เป็นศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว และห้องสอบสีขาว พร้อมทั้งขอให้ศูนย์สอบเน้นย้ำกรรมการคุมสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในห้องสอบ โดยเน้นการตรวจสอบและป้องกันการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสอบ 
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET จาก 7 จังหวัดภาคใต้
 
นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงการบริหารการทดสอบ O-NET ปีที่ผ่านมา โครงสร้างการบริหารการทดสอบ และบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการทดสอบของ สทศ. ในแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับ สทศ. ระดับศูนย์สอบ ระดับคณะกรรมการระดับสนามสอบ/กรรมการคุมสอบ และผู้เข้าสอบ รวมถึงได้อธิบายถึงแนวทางการในการบริหารการทดสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย ในปีการศึกษา 2559  นอกจากนี้ ได้แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลนักเรียน การจัดสนามสอบ การแจ้งเพิ่มลดรายชื่อนักเรียน และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ O-NET เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบแห่งชาติ
 
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET จาก 7 จังหวัดภาคใต้ ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET จาก 7 จังหวัดภาคใต้