ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2559

12 ก.ค. 2559 17:10 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2559
 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2559 ให้แก่ตัวแทนศูนย์สอบจาก 7 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล พัทลุง และปัตตานี รวมจำนวน 63 คน ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมหรรษา เจ บี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวว่า สทศ.จัดสอบ I-NET ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ศูนย์ตาดีกา และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงภาพรวมของการดำเนินการจัดสอบ I-NET ในปีที่ผ่านมา และเน้นย้ำให้โรงเรียนให้ความสำคัญในการส่งข้อมูลนักเรียน เช่น ส่งข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา ปรับข้อมูลโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้แจ้งปฎิทินการดำเนินการและบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับ สทศ./ระดับศูนย์สอบ/ ระดับสนามสอบ/กรรมการคุมสอบ รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ I-NET เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เป็นการทดสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว”  สำหรับกำหนดการสอบ I-NET ตอนต้น ตอนกลาง ตอนปลาย ปีการศึกษา 2559 สอบวันที่ 21มกราคม 2560 ประกาศผลสอบวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2559
 
นายสาโรช  จรจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานการศึกษาธิการภาค 12 บรรยายเรื่อง “การนำผลการสอบ I-NET ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษา” กล่าวถึงการนำผลการสอบ I-NET ไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นนำผลที่ได้ไปประเมินมาตรฐานผลการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาทุกระดับชั้น, นำไปกำหนดแนวทางการพัฒนาเป็นรายวิชา, นำไปพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ เช่น กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (การสร้างและการใช้เครื่องมือ) ฯลฯ
 
สำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการไปแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่ การพัฒนาครูผู้สอนด้านการวัดผลประเมินอิสลามศึกษา (การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลประเมินผลอิสลามศึกษา / กระบวนการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา เน้นวิชาที่ได้คะแนนต่ำ) , การพัฒนาเอกสารประกอบหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ผู้บริหาร และครูผู้สอนด้านอิสลามศึกษา , การนำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา ฯลฯ
 
นอกจากนี้ ได้มีข้อเสนอแนะที่ต้องการให้มีหน่วยงานกลางเพื่อดูแลด้านมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาทุกระดับชั้น รวมทั้งให้มีการวัดและประเมินผลที่มีมาตรฐานและเป็นกลาง เพื่อให้การศึกษาอิสลามศึกษามีมาตรฐานเดียวกัน
 
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2559ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2559