ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 จ.สุราษฎร์ธานี

25 ก.ค. 2559 15:40 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 จ.สุราษฎร์ธานี
 
ผอ.สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้เป็นการสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว และห้องสอบสีขาว”
 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โดยมีตัวแทนศูนย์สอบ
จาก 7 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี รวม 23 ศูนย์สอบ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายเรื่อง “ลดข้อร้องเรียน เพิ่มความโปร่งใส ให้ความยุติธรรม สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ที่ปฏิบัติได้” กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2559 โดยขอให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด และร่วมมือกันทำให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความยุติธรรมและโปร่งใส เป็นการสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว”  
 
ในปีการศึกษา 2559 สทศ. จะดำเนินการจัดสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ด้วยข้อสอบอัตนัยแบบเขียนตอบ (ไม่เกิน 20%) ซึ่งมีการนำรูปแบบข้อสอบอัตนัยมาใช้ในการทดสอบวิชาดังกล่าวเป็นปีแรก
 
ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 จ.สุราษฎร์ธานี
 
นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งแบ่งเป็นทั้งในระดับศูนย์สอบ ระดับสนามสอบ และระดับโรงเรียน โดยเน้นย้ำให้ศูนย์สอบและโรงเรียนให้ความสำคัญในปฏิทินการดำเนินงาน เช่น การส่งข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา  ปรับข้อมูลโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ฯลฯ  
นอกจากนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 เผยแพร่บนเว็บไซต์ โดยศูนย์สอบและโรงเรียน สามารถดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลยดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนได้ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ศูนย์สอบและโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ด้วยข้อสอบอัตนัยแบบเขียนตอบ (ไม่เกิน 20%) ปีการศึกษา 2559 
 
ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 จ.สุราษฎร์ธานี
ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 จ.สุราษฎร์ธานี
ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 จ.สุราษฎร์ธานี