ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

25 ก.ค. 2559 16:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี
 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2559 โดยมีตัวแทนศูนย์สอบจาก 7 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี รวม 7 ศูนย์สอบ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวว่า สทศ.จัดสอบ I-NET ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ศูนย์ตาดีกา และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงภาพรวมของการดำเนินการจัดสอบ I-NET ในปีที่ผ่านมา และเน้นย้ำให้โรงเรียนให้ความสำคัญในการส่งข้อมูลนักเรียน เช่น ส่งข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา  ปรับข้อมูลโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ฯลฯ 
 
สทศ. ขอให้ศูนย์สอบและสนามสอบปฏิบัติตามปฎิทินการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด ทั้งระดับ สทศ./ระดับศูนย์สอบ/ ระดับสนามสอบ/กรรมการคุมสอบ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ I-NET เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เป็นการทดสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว”  สำหรับกำหนดการสอบ I-NET ตอนต้น ตอนกลาง ตอนปลาย ปีการศึกษา 2559 สอบวันที่ 21มกราคม 2560 ประกาศผลสอบวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
 
ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี