ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่จังหวัดนนทบุรี

27 ก.ค. 2559 12:26 น.

ผู้อ่าน

ภาพ  สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่จังหวัดนนทบุรี
 
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โดยมีตัวแทนศูนย์สอบจาก 65 ศูนย์สอบ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า สทศ.ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่
1. มาตรฐานการบริหารการทดสอบ  ระบบการบริหารการทดสอบมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
2. มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ บุคลากรที่เกี่ยวข้องการกับทดสอบมีคุณภาพ คุณสมบัติ และหน้าที่เทียบเท่าตามมาตรฐานสากล
3. มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ แบบทดสอบที่ใช้ในการวัดและประเมินมีการพัฒนาอย่างมีระบบ มีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน เชื่อถือได้ และเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพด้านความตรง ความเที่ยง และมีความยุติธรรม
4. มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล มีระบบการพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคำตอบที่มีการควบคุมและกำกับการดำเนินงานอย่างมีขั้นตอน มีมาตรการด้านความปลอดภัย และเก็บรักษาความลับอย่างรัดกุม มีกระบวนการตรวจให้คะแนนที่ถูกต้อง รายงานผลด้วยคะแนนที่มีความหมายและแปลคะแนนอย่างเหมาะสมเทียบเคียงกับผลการทดสอบแต่ละครั้ง 
5. มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ การรายงานผลและการนำผลไปใช้มีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม
 
สทศ.ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นต้นสังกัด ศูนย์สอบ สนามสอบ ฯลฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด และร่วมมือกันทำให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความยุติธรรมและโปร่งใส เป็นการทดสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว”  
 
นอกจากนี้ ได้แนะนำแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เตรียมพร้อมรับการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระภาษาไทย (สาระการเขียน) ชั้น ป.6 ด้วยข้อสอบอัตนัยแบบเขียนตอบ (ไม่เกิน 20%) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ 
O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีการนำรูปแบบข้อสอบอัตนัยมาใช้ในการทดสอบวิชาดังกล่าวเป็นปีแรก 
 
ภาพ  สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่จังหวัดนนทบุรี
 
นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงภาพรวมของการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีที่ผ่านมา และแจ้งปฎิทินการทำงานและบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ O-NET เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 
กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ดังนี้
  • O-NET ป.6 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560   ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2560
  • O-NET ม.3 สอบวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2560
  • O-NET ม.6 สอบวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560   ประกาศผลสอบวันที่ 20 มีนาคม 2560
ภาพ  สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่จังหวัดนนทบุรี