ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 จ.อยุธยา

27 ก.ค. 2559 16:51 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559  จ.อยุธยา
 
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โดยมีตัวแทนศูนย์สอบจาก 9 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท นครนายก อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี รวม 26 ศูนย์สอบ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดอยุธยา
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยาย เรื่อง “ลดข้อร้องเรียน เพิ่มความโปร่งใส ให้ความยุติธรรม สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่” กล่าวว่า โครงสร้างการบริหารการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ยังเป็นรูปแบบการบริหารจัดการเช่นเดิม แต่มีศึกษาธิการและศึกษาธิการจังหวัด ทำหน้าที่กำกับการจัดสอบ O-NET ให้มีความโปร่งใส ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรรมการคุมสอบให้เข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่คุมสอบ เนื่องจาก สทศ. ได้จัดทำระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น ขอให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบของผู้เข้าสอบ เช่น แว่นตา นาฬิกา ฯลฯ เพื่อป้องกันการทุจริตและสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าสอบ  
 
นอกจากนี้ ได้แนะนำในการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET กลุ่มสาระภาษาไทย (สาระการเขียน) ชั้น ป.6 ด้วยข้อสอบอัตนัยแบบเขียนตอบ (20%) ซึ่งรายละเอียดต่างๆ เช่น รูปแบบข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนน ฯลฯ สทศ. จะประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ สทศ. สำหรับการสอบวัดสมรรถนะครูฯ สทศ. ยินดีให้บริการจัดอบรมให้แก่ศูนย์สอบที่มีครูเข้าร่วมสอบตามจำนวนที่ สทศ. กำหนด 350 คน ซึ่งผู้ร่วมอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการเขียนใน ปพ.5 ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พร้อมทั้งสามารถเขียนข้อสอบได้ตรงตามคุณภาพผู้เรียน 
 
ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559  จ.อยุธยา
 
นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงภาพรวมของการดำเนินการจัดสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา และการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 โดยเน้นย้ำให้ศูนย์สอบและโรงเรียนดำเนินการตามปฏิทินการจัดสอบ ซึ่ง สทศ. กำหนดเปิดระบบให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2559 โดยข้อมูลนักเรียนและข้อมูลโรงเรียนต้องปรับให้เป็นปัจจุบัน 
  
นอกจากนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ดังนี้
  • O-NET ป.6 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560   ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2560
  • O-NET ม.3 สอบวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2560
  • O-NET ม.6 สอบวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560   ประกาศผลสอบวันที่ 20 มีนาคม 2560
ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559  จ.อยุธยาภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559  จ.อยุธยา