ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.อุบลราชธานี

28 ก.ค. 2559 16:43 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.อุบลราชธานี
 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โดยมีตัวแทนศูนย์สอบ จาก 4 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี รวม 19 ศูนย์สอบ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยาย เรื่อง “ลดข้อร้องเรียน เพิ่มความโปร่งใส ให้ความยุติธรรม สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ที่ปฏิบัติได้” กล่าวว่า ขอให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรรมการคุมสอบให้เข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่คุมสอบ เนื่องจาก สทศ. ได้จัดทำระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น ขอให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบของผู้เข้าสอบ เช่น แว่นตา นาฬิกา ฯลฯ เพื่อป้องกันการทุจริตและสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ ได้ขอให้ศูนย์สอบดำเนินการบริหารการทดสอบโดยใช้หลัก PDCA เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และเป็นการวางแผนการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
 
นอกจากนี้ สทศ. ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้โรงเรียนดาวน์โหลดกระดาษคำตอบ O-NET ไปประยุกต์ใช้ในการสอบของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับกระดาษคำตอบ O-NET รวมถึงได้แนะนำการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย ด้วยข้อสอบอัตนัยแบบเขียนตอบ (20%) ซึ่งรายละเอียดต่างๆ เช่น รูปแบบข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนน ฯลฯ  ได้ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ สทศ www.niets.or.th  โดยขอให้โรงเรียนหมั่นเข้ามาตรวจดูข้อมูลที่เว็บไซต์ สทศ. เป็นระยะๆ
 
ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.อุบลราชธานี
 
นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงภาพรวมของการดำเนินการจัดสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา และการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 โดยกล่าวว่า การปรับโครงสร้างการบริหารการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 สทศ. มีการปรับโครงสร้างโดยให้ศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการภาค ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารการจัดสอบ O-NET เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐาน และโปร่งใส นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้ศูนย์สอบและกรรมการคุมสอบตรวจสอบการเก็บและบรรจุกระดาษคำตอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย เนื่องจากกระดาษคำตอบจะมีทั้งกระดาษคำตอบที่เป็นแบบปรนัยและแบบอัตนัย
 
สำหรับกำหนดการส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ O-NET ผ่านระบบของ สทศ. สามารถดำเนินการส่งข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2559 เพื่อที่ศูนย์สอบจะได้เตรียมการจัดสนามสอบ และตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559 ขอให้ศูนย์สอบดำเนินการจัดสนามสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ. กำหนด
 
ในการประชุมชี้แจงการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ระดับสนามสอบ  ขอให้ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงสนามสอบและบุคลากรในระดับสนามสอบก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในวันสอบ ซึ่งศูนย์สอบต้องจัดประชุมชี้แจงสนามสอบทุกสนามสอบ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 
นอกจากนี้ สทศ. ได้เปิดช่องทางในการรับแจ้งเรื่องความไม่โปร่งใสในการสอบ มี 4 ช่องทาง ดังนี้
1. สายตรงผู้บริหาร (เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th)
2. E-mail : testing@niets.or.th
3. จดหมาย
4. Call Center 02-217-3800
 
ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.อุบลราชธานีภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.อุบลราชธานี