ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ชี้แจงแนวทางการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET , B-NET ปีการศึกษา 2559 จ.อุบลราชธานี

28 ก.ค. 2559 16:54 น.

ผู้อ่าน

 
ภาพ สทศ. ชี้แจงแนวทางการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET , B-NET ปีการศึกษา 2559 จ.อุบลราชธานี
 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET , B-NET ปีการศึกษา 2559 ที่ จังหวัดอุบลราชธานี
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรยายเรื่อง “การนำผลการทดสอบไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” กล่าวว่า การนำผล O-NET และ B-NET ไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในชั้นเรียนแบบครูมืออาชีพที่ไม่เพิ่มภาระครู โดยการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญให้ผู้สอนดำเนินการดังนี้
  (1) กำหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (คุณภาพผู้เรียนตามสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่สำคัญ) 
  (2) ปรับปรุงพฤติกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมและวิธีการสอนของครู พฤติกรรม และวิธีการบริหารของผู้บริหารที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาได้ โดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  (3) ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (School-based assessment) ให้เชื่อมโยงและถักทอกับการทดสอบระดับชาติ (National assessment) ที่นำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตร
 
สำหรับกำหนดการสอบ B-NET ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559 ดำเนินการจัดสอบในวันที่ 28 มกราคม 2560 และประกาศผลสอบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 
 
 
ภาพ สทศ. ชี้แจงแนวทางการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET , B-NET ปีการศึกษา 2559 จ.อุบลราชธานีภาพ สทศ. ชี้แจงแนวทางการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET , B-NET ปีการศึกษา 2559 จ.อุบลราชธานี
ภาพ สทศ. ชี้แจงแนวทางการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET , B-NET ปีการศึกษา 2559 จ.อุบลราชธานี