ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 จ.นครราชสีมา

3 ส.ค. 2559 10:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 จ.นครราชสีมา
 
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โดยมีตัวแทนศูนย์สอบจาก 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ รวม 24 ศูนย์สอบ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยาย เรื่อง “ลดข้อร้องเรียน เพิ่มความโปร่งใส ให้ความยุติธรรม สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ที่ปฏิบัติได้” กล่าวว่า โครงสร้างการบริหารการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ยังเป็นรูปแบบการบริหารจัดการเช่นเดิม โดยขอให้ศูนย์สอบทำหน้าที่กำกับการจัดสอบ O-NET ให้มีความโปร่งใส ดำเนินการตามหลัก PDCA เน้นจุดแข็ง ลดจุดอ่อนหรือลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารการทดสอบ และหาแนวทางแก้ไขในการบริหารการจัดสอบโดยนำผลสรุปจากการดำเนินการจัดสอบในปีที่ผ่านมาเป็นแนวทาง ทั้งนี้ ขอให้ศูนย์สอบเน้นย้ำกรรมการคุมสอบในการตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์เข้าห้องสอบและเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่คุมสอบ เนื่องจาก สทศ. ได้จัดทำระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งย้ำให้กรรมการคุมสอบสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
 
สำหรับในปีการศึกษา 2559 สทศ. จะจัดสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย โดยใช้รูปแบบข้อสอบอัตนัย 20 % ดังนั้น ศูนย์สอบต้องเน้นย้ำให้กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคำตอบระหว่างกระดาษคำตอบสำหรับข้อสอบปรนัยและอัตนัยให้ถูกต้องและครบถ้วน  ส่วนรายละเอียดต่างๆ เช่น รูปแบบข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนน ฯลฯ จะประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
 
ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 จ.นครราชสีมา
 
นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวว่า ในการบริหารการจัดสอบ O-NET ขอให้ศูนย์สอบ สนามสอบ ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ สทศ. กำหนด และบริหารค่าใช้จ่ายภายใต้งบประมาณที่ สทศ. จัดสรรให้ สำหรับการสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย โดยใช้รูปแบบข้อสอบอัตนัย 20% ขอให้กรรมการคุมสอบรวบรวมเก็บกระดาษคำตอบให้ครบถ้วนและแยกตามประเภทให้ถูกต้อง
 
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ศูนย์สอบและโรงเรียนดำเนินการตามปฏิทินการจัดสอบ ซึ่ง สทศ. กำหนดเปิดระบบให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2559 โดยข้อมูลนักเรียนและข้อมูลโรงเรียนต้องปรับให้เป็นปัจจุบัน
  
นอกจากนี้ สทศ. ได้เปิดช่องทางในการรับแจ้งเรื่องความไม่โปร่งใสในการสอบ มี 4 ช่องทาง ดังนี้
1. สายตรงผู้บริหาร (เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th)
2. E-mail : testing@niets.or.th
3. จดหมาย
4. Call Center 02-217-3800
 
ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 จ.นครราชสีมาภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 จ.นครราชสีมาภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 จ.นครราชสีมา