ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.นครราชสีมา

3 ส.ค. 2559 14:27 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.นครราชสีมา
 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
 
นายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปผลการดำเนินการจัดสอบ N-NET ปีการศึกษา 2558 สำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ N-NET ปีการศึกษา 2559 สทศ. เน้นย้ำให้โรงเรียนและสถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ก่อนส่งรายชื่อนักเรียนผ่านระบบ นอกจากนี้ ยังได้แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและแนวทางในการดำเนินการจัดการสอบ N-NET ปีการศึกษา 2559 ระหว่าง สทศ. ศูนย์สอบ และสถานศึกษา เพื่อให้การบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของ สทศ. ได้มาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส สร้างความเท่าเทียมกันในทุกสนามสอบ
 
สำหรับการสอบ N-NET ในปีการศึกษา 2559 มีกำหนดการสอบ ดังนี้
N-NET ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 21 สิงหาคม 2559 (สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในเดือนตุลาคม 2559) ประกาศผลสอบวันที่ 20 กันยายน 2559 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
N-NET ครั้งที่ 2 สอบวันที่ 22 มกราคม 2560 (สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2560) ประกาศผลสอบวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
 
โดยมีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบในการบริหารการจัดสอบ รวม 77 ศูนย์สอบ
 
สทศ. ได้ดำเนินการบริหารการทดสอบ N-NET ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ  (2) มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ (3) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ (4) มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และ (5) การประมวลผล มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ 
  
การสอบ N-NET เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมทั้งระดับ สทศ. ระดับศูนย์สอบ ระดับ กศน. และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
 
ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.นครราชสีมาภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.นครราชสีมา