ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ดาวน์โหลด