ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

อาชีวะจับมือ Yunnan แลกเปลี่ยนวิชาการ

3 ม.ค. 2556 10:59 น.

ผู้อ่าน

 

ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 10 แห่งกับวิทยาลัยอาชีวเทคนิคเกษตรยูนนาน (Yunnan Vocational and Technical college of Agriculture : YNVTCA) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอาชีวศึกษาและการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา และครู โดยร่วมกันจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาระบบเทียบโอนประสบการณ์ พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วางแผนการดำเนินงานเป็นรายปี วางแผน ติดตาม ประสานงานการจัดกิจกรรม จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ครู ก่อนและระหว่างเดินทางไปศึกษา    ดูงานในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ออกประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียนให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 10 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

รอง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ความร่วมมือจัดการเรียนการสอนวิชาชีพร่วมกันใน 3 ปีที่ผ่านถือว่าประสบความสำเร็จ เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ร่วมกัน จึงทำให้เกิดการลงนามความร่วมมือในวันนี้ เพื่อเป็นการขยายระยะเวลาความร่วมมือเพิ่มขึ้นอีก 3 ปี ซึ่งเชื่อว่าจะมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านเกษตรกรรมต่อไป