ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีของการจัดตั้งสถาบันฯ

13 ก.ย. 2559 10:04 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีของการจัดตั้งสถาบันฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี ของการจัดตั้ง สทศ. (จัดตั้งเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2548) กิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมถึงจัดกิจกรรมทางวิชาการ

กิจกรรมจิตอาสา แบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กิจกรรมสำหรับครู : มีการบรรยายวิชาการให้แก่ครูอาจารย์  เรื่อง การนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. และ ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ รองผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากร

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีของการจัดตั้งสถาบันฯ ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีของการจัดตั้งสถาบันฯ

กลุ่มที่ 2 : กิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล : ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิต โดยจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีของการจัดตั้งสถาบันฯ

กลุ่มที่ 3 : กิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา : ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิต โดยจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีของการจัดตั้งสถาบันฯ

กลุ่มที่ 4 : กิจกรรมจัดทำมุมแห่งการเรียนรู้ : ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน โดยจัดทำบอร์ดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ O-NET / คำอธิบายใบรายงานผลสอบ O-NET / การสอบอัตนัย และการจัดทำมุมสาระน่ารู้ 

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีของการจัดตั้งสถาบันฯ ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีของการจัดตั้งสถาบันฯ

กลุ่มที่ 5 : กิจกรรมปรับปรุงห้องพยาบาล : เพื่อให้โรงเรียนมีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ครูและนักเรียน 

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีของการจัดตั้งสถาบันฯ ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีของการจัดตั้งสถาบันฯ ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีของการจัดตั้งสถาบันฯ

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว สทศ.ได้มอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมถึงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง