ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.รับสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา 5-24 ต.ค.นี้

10 ต.ค. 2559 10:29 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ.รับสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา 5-24 ต.ค.นี้

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า จะดำเนินการให้บริการการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อนำผลไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยระบบรับ ตรง สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าระดับชั้น ม.6 หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยมีกำหนดการดังนี้ สมัครสอบ เลือกวิชา เลือกจังหวัดที่จะไปสอบ วันที่ 5-24 ตุลาคม พิมพ์ใบสมัครสอบ ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 5-25 ตุลาคม ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ วันที่ 5-28 ตุลาคม ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ วันที่ 15 พฤศจิกายน สอบระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม และประกาศผลสอบ วันที่ 25 มกราคม 2560 ทั้งนี้ สทศ.ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบรายวิชาที่ต้องการใช้ผลคะแนนสอบให้ครบถ้วนและถูก ต้องตามความต้องการของแต่ละคณะ/สาขาวิชาให้ถูกต้อง สำหรับเนื้อหาการสอบและรูปแบบข้อสอบ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th