ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.เยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ณ สนามสอบโรงเรียนศรีอยุธยา

29 ต.ค. 2559 11:17 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ.เยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ณ สนามสอบโรงเรียนศรีอยุธยา

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีกำหนดการจัดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2560 สอบวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามสอบทั่วประเทศ

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559  ดร.ชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ., รศ.ดร.วิมลวรรณ  พิมพ์พันธุ์ รองประธานศูนย์สอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ณ สนามสอบโรงเรียนศรีอยุธยา โดยมีอาจารย์ตรีสุคนธ์  จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์  ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกของการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 310,175 คน  มีจำนวนสนามสอบ 243 สนาม โดย สทศ. ได้เน้นย้ำให้ศูนย์สอบและสนามสอบปฏิบัติตามขั้นตอนและคู่มือการจัดสอบ GAT/PAT อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ สทศ. ได้จัดทำระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 เพื่อให้การทดสอบของ สทศ. ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานเดียวกันในทุกสนามสอบ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้รับทราบโดยทั่วกัน

สำหรับกรณีที่กองบัญชาการจราจรได้ทำการปิดการจราจรบางพื้นที่ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 นั้น ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า สทศ. ได้ประสานงานไปยังศูนย์สอบและสนามสอบในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งได้ประสานงานกับกองบัญชาการจราจร และส่ง SMS ให้แก่ผู้มีสิทธิ์สอบที่สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม จำนวน 2,426 คน เพื่อแจ้งเตือนให้ศึกษาเส้นทางการเดินทาง และให้ไปถึงสนามสอบก่อนเวลา รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อต่างๆ สำหรับภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

ภาพ สทศ.เยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ณ สนามสอบโรงเรียนศรีอยุธยาภาพ สทศ.เยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ณ สนามสอบโรงเรียนศรีอยุธยาภาพ สทศ.เยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ณ สนามสอบโรงเรียนศรีอยุธยาภาพ สทศ.เยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ณ สนามสอบโรงเรียนศรีอยุธยา